Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

1.1 Autotheorieleiden De rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat. Autotheorieleiden is een onderdeel van Rijschool Modules gevestigd aan de Castorstraat 122 te Alphen aan den Rijn. Enkel de website www.autotheorieleiden.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan Rijschool Modules.

1.2 Rijschool Modules Autorijschool Modules is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het nummer 58381856.

1.3 Cursist/kandidaat/leerling De persoon, die 15,5 jaar of ouder is en zich door middel van het website www.autotheorieleiden.nl heeft aangemeld voor 1 of 2-daagse theoriecursus inclusief theorie-examen voor het categorie auto, motor of bromfiets;

1.3 Theoriecursus De theorie-opleiding voor auto, motor en bromfiets rijbewijzen (categorie B, A of AM).

1.4 Overeenkomst De overeenkomst op afstand tussen de cursist en Autotheorieleiden op grond waarvan Autotheorieleiden zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen en een examenplaats voor het CBR theorie-examen te reserveren.

1.5 CBR theorie examen Het theorie examen rijbewijs A, B en AM waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.6 Algemene voorwaarden De voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Autotheorieleiden en cursist betreft de theorie-cursussen voor de rijbewijs categorieën A, B en AM.

2.2 De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van Autotheorieleiden zich heeft aangemeld, een cursusdag(en) heeft gereserveerd en het gereserveerde examen door Rijschool Modules bij het CBR is ingekocht. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Autotheorieleiden de elektronische aanmelding heeft bevestigd per e-mail, per sms-bericht, WhatsApp-bericht of telefonisch.

 

Artikel 3 – Slagingsgarantie

3.1 Autotheorieleiden kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

3.2 Wanneer je onverhoopt toch zakt na het volgen van onze theoriecursus,  dan is de volgende dagcursus gratis. Je betaalt dan alleen je theorie-examen en vervoerskosten. De gratis dagcursus vervalt 2 maanden nadat je de cursus en examen hebt gedaan. Je hebt geen recht op de gratis dag cursus als je niet de hele cursus hebt gevolgd, als je bijvoorbeeld eerder bent weggegaan of te laat aan de cursus bent begonnen, of als je tijdens de cursus niet de aanwijzingen van onze docenten hebt opgevolgd.

 

Artikel 4 – Wijzigen van de Cursusdatum

4.1 Je kunt alleen via WhatsApp-, sms-bericht of mail  een wijziging van de cursusdatum doorgeven.
Een telefonische wijziging is niet mogelijk.

4.2 Het is NIET mogelijk om een gemaakte afspraak voor een theorie-examen te wijzigen. Het CBR heeft dit onmogelijk gemaakt. In simpel Nederlands komt dit hier op neer: Als je een afspraak voor een theorie-examen wil wijzigen kan dit alleen door contact met ons op te nemen en zul je opnieuw het volledige examengeld moeten betalen. Sorry, maar het CBR heeft dit zo geregeld. Dit geldt voor iedere afspraak voor een theorie-examen en voor iedere omstandigheid. Dus ook in geval van ziekte, schoolexamens of zoiets dergelijks.

4.3 De enige mogelijkheid die je hebt om een examendatum te wijzigen is om minimaal 5 dagen van te voren contact op te nemen met het CBR en je aanvraag uit het systeem van het CBR te laten verwijderen. Dit kunnen wij niet voor je doen, maar kan je alleen persoonlijk doen. Het komt zelfs sporadisch voor dat het CBR medewerking wil verlenen.

 

Artikel 5 – Annuleren van de theoriecursus

5.1 Zodra de inschrijving is voltooid, is het niet meer mogelijk om de inschrijving te annuleren of te wijzigen.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De Cursist dient de kosten van de Cursusdag en het CBR-examen voorafgaand aan de Theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkheden voor de Cursist te vergemakkelijken. De Overeenkomst is bindend. Autotheorieleiden behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de Cursist te verplichten om de betaling te voldoen via bank.

6.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 5.1, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Autotheorieleiden.